Ogłoszenia

BURMISTRZ MIASTA

Międzyrzec Podlaski


ogłasza ustne przetargi nieograniczone na oddanie w dzierżawę miejsc handlowych usytuowanych przy cmentarzu położonym między ulicami Brzeską i Prymasa Stefana Wyszyńskiego, wyznaczonych na działkach ewidencyjnych nr 1140/3, nr 47/2, nr 947/3, nr 947/4 i nr 947/5 oraz nr 1941/2, nr 1941/3, nr 1941/4 i nr 1164/2 w obrębie 1 m. Międzyrzec Podlaski, stanowiących własność Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski. Położenie poszczególnych miejsc handlowych oznaczone zostało na załącznikach graficznych Nr 1 i Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Dzierżawa dotyczy okresu trzech dni tj. 19-21 sierpnia 2022 r. miejsc handlowych o pow. 15 m2 każde.
Przetargami objęto:

  1. Kompleks miejsc handlowych przy ul Brzeskiej oznaczonych na załączniku graficznym do ogłoszenia numerami od 1 do 12 oraz od 14 do 38;
  2. Kompleks miejsc handlowych przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego oznaczonych na załączniku graficznym do ogłoszenia numerami od 1 do 48.

Wywoławcza kwota  czynszu za dzierżawę jednego stanowiska handlowego w okresie 19-21.08.2022 r. wynosi 450,00 zł netto (150,00 zł/dzień) 
Wysokość wadium – 450,00 zł na każde miejsce handlowe, w przypadku ubiegania się o wylicytowanie więcej niż jednego stanowiska handlowego, osoba uczestnicząca w przetargu powinna wpłacić wielokrotność wadium.
Wysokość postąpienia - 50 zł
Do ustalonej w wyniku przetargu kwoty czynszu doliczony zostanie należny podatek VAT.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły wadium, przy czym każda osoba może brać udział w przetargu do momentu wylicytowania maksymalnie trzech miejsc handlowych.
Kwotę wadium (lub jego wielokrotności) wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzeca Podlaskiego nr 43 8039 0006 0000 0000 0452 0002 w Banku Spółdzielczym najpóźniej do dnia 27 lipca 2022 r. (w tym dniu środki mają znajdować się na rachunku).
Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul.  Pocztowej 8,  w dniach:

  1. 02 sierpnia 2022 r. od godziny 1000 - kompleks miejsc handlowych przy ul. Brzeskiej - kolejność licytowanych działek będzie odpowiadała ich numeracji tj. od 1 do 12 oraz od 14 do 38;
  2. 03 sierpnia 2022 r. od godziny 1000 - kompleks miejsc handlowych przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego - kolejność licytowanych działek będzie odpowiadała ich numeracji tj. od 1 do 48.

Każdy uczestnik przetargu powinien przedstawić przed rozpoczęciem przetargu dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby przystępującej do przetargu, oświadczenie
o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzania przetargów,  projektem umowy i wyrażeniu zgody na rejestrowanie przebiegu przetargu oraz upoważnienie do reprezentowania, jeżeli podmioty uprawnione nie uczestniczą w przetargu osobiście.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta z osobą, która zaoferuje najwyższy czynsz.
Miejsca handlowe, które nie zostaną wydzierżawione w przetargu będą wydzierżawione dla osób zainteresowanych na wniosek (według kolejności zgłoszeń) wg ustalonej ceny za stanowisko (cena wywoławcza do przetargu).
Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie odstąpienie przez uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Czynsz dzierżawny płatny będzie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy dzierżawy. W pozostałych przypadkach wadium jest zwracane na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty wadium.
Z regulaminem przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości – miejsc handlowych położonych przy ul. Brzeskiej i Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Międzyrzecu Podlaskim stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 01.07.2022 r. Nr 695/22 oraz projektem umowy najmu można zapoznać się w pokoju Nr 2 Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski lub na stronach internetowych www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” oraz bip.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia i Przetargi” w zakładce „Nieruchomości” (załączniki do ogłoszenia).
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wystawionej na przetarg nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski przy ul. Pocztowej 8, pokój nr 2, oraz pod numerem tel. 83 372-62-21.
Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zastrzega sobie prawo wycofania z przetargu poszczególnych miejsc targowych lub odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.