Ogłoszenia

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na dzierżawę nieruchomości.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899), Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski odwołuje ustne przetargi nieograniczone na oddanie w dzierżawę miejsc handlowych usytuowanych przy cmentarzu położonym między ulicami Brzeską i Prymasa Stefana Wyszyńskiego, wyznaczonych na działkach ewidencyjnych nr 1140/3, nr 47/2, nr 947/3, nr 947/4 i nr 947/5 oraz nr 1941/2, nr 1941/3, nr 1941/4 i nr 1164/2 w obrębie 1 m. Międzyrzec Podlaski, stanowiących własność Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, które wyznaczone były na dzień 02-08-2022 roku na godz. 10:00 oraz na dzień 03-08-2022 r. na godz. 10:00.

Przyczyną odwołania przetargów jest zmiana okresu dzierżawy stanowisk handlowych zainicjowana rozmowami z osobami zainteresowanymi uczestnictwem w przetargach.

Informuję, że czynności związane z ponownym oddaniem gruntów w dzierżawę zostaną powtórzone w terminie podanym do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski oraz opublikowanie na stronach internetowych Miasta.