Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec  Podlaski

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż położonej w obrębie 1 m. Międzyrzec Podlaski nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski oznaczonej numerami działek 1260/7, 1261/18 i Nr 1261/22 o łącznej pow. 0,2666 ha dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgi wieczyste LU1R/00034912/9 i LU1R/00041917/6.

Nieruchomość położona jest przy ul. Lecha Kaczyńskiego (droga urządzona) na terenie wchodzącym w skład „Międzyrzeckiej Strefy Nowoczesnych Usług i Produkcji”. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  terenów położonych w północno - wschodniej części miasta Międzyrzeca Podlaskiego nieruchomość leży na terenie wyznaczonym częściowo pod tereny usług niepublicznych – UN z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty usług niepublicznych, mieszczące funkcje handlu, gastronomii oraz usług i rzemiosła nieuciążliwego (symbol planu 7UN), a częściowo na terenie wyznaczonym pod teren zieleni izolacyjnej cmentarza czynnego – ZIC z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod realizację i utrzymanie zieleni izolacyjnej – izolującej teren istniejącego cmentarza czynnego od sąsiednich terenów (symbol planu 52 ZIC). Istnieje możliwość wykonania przyłączy do sieci uzbrojenia technicznego: elektrycznej, wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na nabywcę nieruchomości wyłonionego w drodze przetargu nałożone zostanie zobowiązania do  złożenia, podczas zawarcia umowy sprzedaży – aktu notarialnego, oświadczenia w celu zapewnienia eksploatacji, konserwacji i remontów istniejących urządzeń sieci uzbrojenia technicznego terenu – podziemnych linii energetycznych średniego napięcia oraz kanału ciepłowniczego nieodpłatnych służebności przesyłu zgodnie z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2021 r. poz. 2459) w pasie o szer. 15 m wzdłuż południowo – zachodniej granicy nabywanych nieruchomości z działką nr 1154 na rzecz:

  • PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
  • PKP ENERGETYKA S.A. Oddział w Warszawie
  • Veolia Wschód Sp. z o.o.

z zakazem wykonywania w tym pasie jakichkolwiek inwestycji na nieruchomościach bez wcześniejszych uzgodnień z właścicielami urządzeń. Termin zagospodarowania nieruchomości ustalony został na okres maksymalnie 3 lat. Nabywca nieruchomości wyłoniony w wyniku przetargu zobowiązany zostanie do wykonania nakładów związanych trwale z gruntem, o wartości nie niższej niż 300 000,00 zł brutto na nabywanej nieruchomości, zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w okresie 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku niedotrzymania oznaczonego terminu nabywca lub jego następcy prawni zobowiązani będą do zapłaty kary umownej w wysokości 20% ceny nabycia nieruchomości brutto za każdy rozpoczęty rok zwłoki.

CENA  WYWOŁAWCZA  

Nieruchomości została ustalona na kwotę 320 000,00 zł.

Wysokość wadium 32 000,00 zł.

      Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski nr 43 80390006 00000000 0452 0002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 29.09.2022 r. (w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym).

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 w dniu  04 października 2022 r.  o godzinie  1100

Uczestnicy przetargu, w dniu przetargu winni okazać:

  • dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej do przetargu,
  • pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków,
  • aktualnego dokumentu (np. KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela osoby prawnej do jej reprezentowania w przetargu ( dotyczy: przystąpienia do przetargu osoby prawnej).

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278). Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet wpłaty za nabycie nieruchomości. Regulamin na  przeprowadzanie przetargów dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta bip.miedzyrzec.pl w dziale „Urząd Miasta” w zakładce „Regulaminy”.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wystawionych na przetarg nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój nr 2, tel. 83 372-62-21.

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zastrzega możliwość odwołania ogłoszonego przetargu.