Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec  Podlaski

ogłasza  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

  • działka nr 389/11 o pow. 0,1501 ha
  • działka nr 389/12 o pow. 0,1501 ha

położonych w obrębie 5 m. Międzyrzeca Podlaskiego przy ul. Grzybowej, będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, dla których Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą KW LU1R/00041094/0. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Grzybowej w Międzyrzecu Podlaskim nieruchomości leżą na terenie wyznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o wysokości maksymalnej budynków - 12 m do najwyższego elementu konstrukcji (symbol planu 5 MN). Uzbrojenie techniczne terenu – energia elektryczna (w drodze), kanalizacja sanitarna i wodociąg (wyprowadzone przyłącza do działek).

CENA  WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI

  • działka nr 389/11 – 113 000,00 zł
  • działka nr 389/12 – 113 000,00 zł

Wysokość wadium – 12 000,00 zł na każdą z nieruchomości.

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski nr 43 80390006 00000000 0452 0002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 29.09.2022 r. (w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym). Przy wpłacie wadium należy oznaczyć numery działek, które oferent zamierza nabyć.

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8, w dniu 04 października 2022 r.

  • o godzinie 00 – działka nr 389/11
  • o godzinie 00 – działka nr 389/12

Uczestnicy przetargu, w dniu przetargu winni okazać: dowód wpłacenia wadium, dowody osobiste, a osoby prawne aktualny wyciąg z właściwego rejestru, numer NIP oraz pełnomocnictwo wystawione przez organ zarządzający tej jednostki do reprezentowania w przetargu. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278). Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet wpłaty za nabycie nieruchomości.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wystawionych na przetarg nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój nr 2, tel. 83 372-62-21.

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zastrzega możliwość odwołania ogłoszonego przetargu.

Lokalizacja nieruchomości: