Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec  Podlaski

            ogłasza ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych  - działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:

  • 314 o powierzchni 0,1664 ha
  • 318 o powierzchni 0,4133 ha

położonych w obrębie 4 m. Międzyrzeca Podlaskiego, będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, dla których Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą działka Nr 314 KW LU1R/00041300/8 i działka Nr 318 KW LU1R/00041844/3. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta działki leżą na terenie wyznaczonym pod „Obszar Miejskiej Zieleni Publicznej” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod tereny ogólnie dostępne – zieleń izolacyjną - ZI (symbol planu C33 ZI). Nieruchomości niezabudowane położone są w pobliżu ulicy Zadwornej (droga nieurządzona). Dostęp do siedzi uzbrojenia technicznego terenu: energii elektrycznej, sieci wodociągowej oraz sieci telefonicznej.

 

CENA  WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI

  • działki Nr  314 ustalona na kwotę 12 500,00 zł. Wysokość wadium wynosi  1 200,00 zł.
  • działki Nr  318 ustalona na kwotę  28 000,00 zł. Wysokość wadium wynosi 2 800,00 zł.

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Międzyrzeca Podlaskiego lub w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski nr 43803900060000000004520002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 06.10.2022 r. (w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym). Przy wpłacie wadium należy oznaczyć numery działek, które oferent zamierza nabyć.

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8, w dniu 11 października 2022 r.

  • o godzinie  900 – działka nr  314
  • o godzinie  1000 – działka nr 318

Uczestnicy przetargu, w dniu przetargu winni okazać:

  • dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej do przetargu,
  • pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków,
  • aktualnego dokumentu (np. KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela osoby prawnej do jej reprezentowania w przetargu ( dotyczy: przystąpienia do przetargu osoby prawnej).

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278). Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet wpłaty za nabycie nieruchomości. Regulamin na  przeprowadzanie przetargów dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta bip.miedzyrzec.pl w dziale „Urząd Miasta” w zakładce „Regulaminy”.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wystawionych na przetarg nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój nr 2, tel. 83 372-62-21.

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zastrzega możliwość odwołania ogłoszonego przetargu.

 

Lokalizacja nieruchomości:

 

TytułTyp
Informacja o wyniku działka 314 doc
Informacja o wyniku działka 318 doc