Ogłoszenia

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI
o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2023-2030

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485), Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zawiadamia, że w dniu 30 sierpnia 2022r. Rada Miasta Międzyrzec Podlaski podjęła Uchwałę Nr L/430/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2023-2030.  

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2023-2030 będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony Uchwałą Nr XLIX/415/22 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 29 lipca 2022r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2022 r., poz. 3975).

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2023-2030 (zwany dalej GPR) będzie opracowywany zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485). Zgodnie z art. 2 w/w ustawy „Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji". GPR jest dokumentem strategicznym, na podstawie którego Miasto Międzyrzec Podlaski będzie mogło ubiegać się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na działania zmierzające do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów miasta znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej.

Uchwała Nr L/430/22  Rady Miasta Międzyrzec Podlaski w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2023-2030 dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski http://bip.miedzyrzec.pl/. Szczegóły związane z opracowaniem GPR znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski www.miedzyrzec.pl zakładka „Rewitalizacja w Międzyrzecu Podlaskim”.

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Zbigniew Kot