Ogłoszenia

BURMISTRZ MIASTA
Międzyrzec Podlaski


ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę miejsc handlowych usytuowanych przy cmentarzu położonym między ulicami Brzeską i Prymasa Stefana Wyszyńskiego, wyznaczonych na działkach ewidencyjnych nr 1140/3, nr 947/2, nr 947/3, nr 947/4 i nr 947/5 oraz nr 1941/2, nr 1941/3, nr 1941/4 i nr 1164/2 w obrębie 1 m. Międzyrzec Podlaski, stanowiących własność Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski. Położenie poszczególnych miejsc handlowych oznaczone zostało na załączniku graficznym do niniejszego ogłoszenia. Niedopuszczalne jest zajmowanie oraz prowadzenie działalności w miejscach do tego nieprzeznaczonych tj. jezdni, chodników, ścieżek rowerowych.

Dzierżawa dotyczy okresu od 31 października 2022 r. do 02 listopada 2022 r. miejsc handlowych o pow. 15 m2 każde.

Przetargiem objęto:

  1. Kompleks miejsc handlowych przy ul Brzeskiej oznaczonych na załączniku graficznym do ogłoszenia numerami od 1 do 12 oraz od 14 do 38;
  2. Kompleks miejsc handlowych przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego oznaczonych na załączniku graficznym do ogłoszenia numerami od 1 do 48.

Wywoławcza kwota czynszu za dzierżawę jednego stanowiska handlowego w okresie 31.10.2022 r. - 02.11.2022 r. wynosi 180,00 zł netto (60,00 zł za dzień). 

Wysokość wadium – 180,00 zł na każde miejsce handlowe, w przypadku ubiegania się o wylicytowanie więcej niż jednego stanowiska handlowego, osoba uczestnicząca w przetargu powinna wpłacić wielokrotność wadium.

Wysokość postąpienia - 50 zł
Do ustalonej w wyniku przetargu kwoty czynszu doliczony zostanie należny podatek VAT.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły wadium, przy czym każda osoba może brać udział w przetargu do momentu wylicytowania maksymalnie trzech miejsc handlowych.

Kwotę wadium (lub jego wielokrotność) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzeca Podlaskiego nr 43 8039 0006 0000 0000 0452 0002, Bank Spółdzielczy, najpóźniej do dnia 13 października 2022 r (w tym dniu środki mają znajdować się na rachunku).

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul.  Pocztowej 8,  w dniu

  1. 18 października 2022 r. o godzinie 1000 - kompleks miejsc handlowych przy ul. Brzeskiej - kolejność licytowanych działek będzie odpowiadała ich numeracji tj. od 1 do 12 oraz od 14 do 38;
  2. 18 października 2022 r. o godzinie 1300 - kompleks miejsc handlowych przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego - kolejność licytowanych działek będzie odpowiadała ich numeracji tj. od 1 do 48.

Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest dostarczyć do dnia 13.09.2022 r. oświadczenia ( do pobrania w Urzędzie Miasta w Międzyrzecu Podlaskim pokój numer 2, bądź na stronie miasta www.miedzyrzec.pl) o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzania przetargów, projektem umowy i wyrażeniu zgody na rejestrowanie przebiegu przetargu, oświadczenie o niezaleganiu z opłatami należnymi Miastu Międzyrzec Podlaski oraz upoważnienie do reprezentowania, jeżeli podmioty uprawnione nie uczestniczą w przetargu osobiście. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem przetargu powinien okazać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby przystępującej do przetargu. Umowa dzierżawy zostanie zawarta z osobą, która zaoferuje najwyższy czynsz dzienny. Miejsca handlowe, które nie zostaną wydzierżawione w przetargu będą wydzierżawione dla osób zainteresowanych na wniosek (według kolejności zgłoszeń) wg ustalonej ceny za stanowisko (cena wywoławcza do przetargu).

Umowy dzierżawy podpisywane będą w dniach 27 – 28 października 2022 roku.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie odstąpienia przez uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Czynsz dzierżawny płatny będzie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy dzierżawy. W pozostałych przypadkach wadium jest zwracane na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty wadium.

Z regulaminem przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości – miejsc handlowych położonych przy ul. Brzeskiej i Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Międzyrzecu Podlaskim stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 22 września 2022 roku Nr 723/22 oraz projektem umowy dzierżawy można zapoznać się w pokoju Nr 2 Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski lub na stronach internetowych www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” oraz bip.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia i Przetargi” w zakładce „Nieruchomości” (załączniki do ogłoszenia).

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wystawionej na przetarg nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski przy ul. Pocztowej 8, pokój nr 2, oraz pod numerem tel. 83 372-62-21. Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zastrzega sobie prawo wycofania z przetargu poszczególnych miejsc targowych lub odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

TytułTyp
Treść ogłoszenia docx
OŚWIADCZENIE o niezaleganiu doc
projekt umowy dzierżawy stoiska handlowe doc
REGULAMIN zał. do zarządzenia Nr 723.22 docx
Wzór_oświadczenia_o_zapoznaniu_się_z regulaminem doc
załącznik graficzny do ogłoszenia.1 pdf
Informacja o wyniku
doc