Ogłoszenia

Informacja o konsultacjach społecznych

projektu uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

 

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski informuje, że  od 07 października 2022 r. do dnia 19 października 2022 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Międzyrzec Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Konsultacje polegać będą na wyrażeniu opinii, wniosków lub złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji w formie pisemnej, przez pisemne poinformowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski, zgodnie z uchwały Nr XLIX/403/14 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3291, z 2016 r. poz. 3359), poprzez wysłanie projektu Programu do organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski wraz z określeniem terminu i sposobu zgłaszania wniosków i uwag do Programu.

Szczegóły konsultacji, tryb i termin zostaną określone w Ogłoszeniu Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski o konsultacji społecznych ww. projektu uchwały.

 

Załączniki