Ogłoszenia

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI 

konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej dla Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2023 – 2025

 z dnia 31 maja 2023 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) w związku z art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447, z późn zm.), § 10 -12 Uchwały Nr XXXV/251/17 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Międzyrzec Podlaski oraz Zarządzenia Nr  845/23Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie  Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej dla Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2023 – 2025 ogłaszam konsultacje społeczne:

I. Przedmiot i cel konsultacji oraz inicjator

 1. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej dla Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2023 – 2025, zwanych dalej „konsultacjami”.
 2. Celem konsultacji, o których mowa ust. 1, jest zebranie od mieszkańców, przedstawicieli sektora gospodarczego i społecznego z terenu Miasta Międzyrzec Podlaski uwag i propozycji zmian do projektu uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej dla Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2023 – 2025.
 3. Inicjatorem przeprowadzenia konsultacji jest Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski.

II. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Rozpoczęcie konsultacji ustala się na dzień 1.06.2023 r. a zakończenie na dzień 14.06.2023 r.

III. Obszar Miasta na którym prowadzone są konsultacje

Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski i przeprowadzane są na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski.

IV. Forma przeprowadzenia konsultacji wraz z określeniem sposobu i trybu zgłaszania uwag i propozycji zmian

 1. Konsultacje przeprowadzone będą w formie zbierania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały, o którym mowa w cz. I ust. 1, w postaci korespondencyjnej /papierowej/ lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w ogłoszeniu o konsultacjach. W piśmie składanym w konsultacjach biorący udział  w konsultacjach wskazuje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i adres poczty elektronicznej lub określenie podmiotu, jego siedzibę wraz z podpisami upoważnionymi do reprezentowania podmiotu oraz adres poczty elektronicznej   także treść uwag lub propozycji zmian w projekcie uchwały, o którym mowa w cz. I ust. 1.  
 2. Tryb konsultacji obejmuje udostępnienie uprawnionym podmiotom tekstu projektu uchwały, o którym mowa w cz. I ust. 1 wraz z ogłoszeniem o konkursie o którym mowa w cz. V ust. 1, oraz wyłożenie do publicznego wglądu w terminie o którym mowa w cz. II, w siedzibie Rady Miasta w Urzędzie Miasta w Międzyrzecu Podlaskim ul. Pocztowa 8 (wejście A pok. 2) oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaski przy ul. Józefa Piłsudskiego 6 (sekretariat) oraz przyjęcia od tych podmiotów pisemnych opinii o ww. projekcie uchwały.
 3. W konsultacjach pisemne uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały, o którym mowa w cz. I ust. 1, można składać osobiście lub korespondencyjnie (liczy się data wpływu) w siedzibie Urzędu Miasta ul. Pocztowa 8 21-560 Międzyrzec Podlaski (sekretariat) i w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedzyrzecu Podlaskim Józefa Piłsudskiego 6 (sekretariat) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (liczy się data wpływu na skrzynkę pocztową Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim) i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (liczy się data wpływu na skrzynkę pocztową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzyrzecu Podlaskim ).

V. Sposób ogłoszeni i sposób poinformowania o wynikach konsultacji 

 1. Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczone będzie:
  1. na stronie internetowej Miasta w Międzyrzecu Podlaskim - www.miedzyrzec.pl;
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim - https://bip.miedzyrzec.pl/;
  3. na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta przy ul. Pocztowej 8 w Międzyrzecu Podlaskim.
 1. Informacja o wynikach konsultacji zamieszczona będzie na:
  1. na stronie internetowej Miasta w Międzyrzecu Podlaskim - www.miedzyrzec.pl;
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim - https://bip.miedzyrzec.pl/;
  3. na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta przy ul. Pocztowej 8 w Międzyrzecu Podlaskim.
 1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
 2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących
  nich osób.

VI. Osoba lub komórka organizacyjna Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim  upoważniona do przeprowadzenia konsultacji

 

Osobą upoważnioną do przeprowadzania konsultacji społecznych jest Pani Mariola Płonka Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim oraz  Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej w Urzędzie Miasta w Międzyrzecu Podlaskim.

 

Załączniki