Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec  Podlaski

ogłasza trzecie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

 • działki nr 599/19 i nr 602/19 o łącznej pow. 0,1072 ha
 • działki nr 599/20 i nr 602/20 o łącznej pow. 0,1023 ha
 • działki nr 599/22 i nr 602/22 o łącznej pow. 0,1006 ha
 • działki nr 599/23 i nr 602/24 o łącznej pow. 0,1014 ha
 • działki nr 599/33 i nr 602/33 o łącznej pow. 0,1034 ha

położonych w obrębie 5 m. Międzyrzeca Podlaskiego przy ul. Zadwornej, będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, dla których Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą KW LU1R/00022108/3. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski działki położone są na terenie oznaczonym jako „Obszar Mieszkaniowy MN” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z urządzeniami towarzyszącymi, o wysokości maksymalnej 8 m do najwyższego gzymsu (symbol planu C35MN). Dostęp do sieci uzbrojenia technicznego terenu – energia elektryczna, kanalizacja sanitarna i wodociąg (w drodze). Na sprzedaż nieruchomości przeprowadzone były przetargi ustne nieograniczone w dniu 29.03.2023 r. i  w dniu 13.06.2023 r. zakończone wynikami negatywnymi.

CENA  WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI

 • działki nr 599/19 i nr 602/19 – 107 000,00 zł
 • działki nr 599/20 i nr 602/20 – 102 000,00 zł
 • działki nr 599/22 i nr 602/22 – 100 000,00 zł
 • działki nr 599/23 i nr 602/24 – 101 000,00 zł
 • działki nr 599/33 i nr 602/33 – 103 000,00 zł

Wysokość wadium – 11 000,00 zł na każdą z nieruchomości.

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski nr 43 80390006 00000000 0452 0002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 15.09.2023 r. (w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym). Przy wpłacie wadium należy oznaczyć numery działek, które oferent zamierza nabyć.

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8, w dniu 20 września 2023 r.

 • o godzinie 09:00 – działki nr 599/19 i nr 602/19
 • o godzinie 09.30 – działki nr 599/20 i nr 602/20
 • o godzinie 10:00 – działki nr 599/22 i nr 602/22
 • o godzinie 10:30 – działki nr 599/23 i nr 602/24
 • o godzinie 11:00 – działki nr 599/33 i nr 602/33

Uczestnicy przetargu, w dniu przetargu winni okazać:

 • dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej do przetargu,
 • pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków,
 • aktualnego dokumentu (np. KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela osoby prawnej do jej reprezentowania w przetargu ( dotyczy: przystąpienia do przetargu osoby prawnej).

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278). Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet wpłaty za nabycie nieruchomości.

Regulamin na  przeprowadzanie przetargów dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta bip.miedzyrzec.pl w dziale „Urząd Miasta” w zakładce „Regulaminy”.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wystawionych na przetarg nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój nr 2, tel. 83 372-62-21.

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zastrzega możliwość odwołania ogłoszonego przetargu.

ul. Zadworna
działki nr 599/19 i 602/19; 599/20 i 602/20; 599/22 i 602/22; 599/23 i 602/24;
https://mmiedzyrzecpodlaski.e-mapa.net?userview=144
działki nr 599/33 i 602/33
https://mmiedzyrzecpodlaski.e-mapa.net?userview=145


Załączniki