Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec  Podlaski

Ogłasza drugie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

 • działka nr 1948/11 o pow. 0,1155 ha
 • działka nr 1948/12 o pow. 0,0699 ha
 • działka nr 1948/13 o pow. 0,0720 ha

zabudowane częścią budynku garażowego oraz chodnikiem,

 • działka nr 1948/14 o pow. 0,0720 ha

zabudowana chodnikiem, oraz niezabudowane działki gruntu:

 • działka nr 1948/15 o pow. 0,0721 ha
 • działka nr 1948/16 o pow. 0,0722 ha
 • działka nr 1948/17 o pow. 0,0722 ha
 • działka nr 1948/18 o pow. 0,0723 ha
 • działka nr 1948/19 o pow. 0,0723 ha
 • działka nr 1948/20 o pow. 0,0799 ha,

położonych w obrębie 1 m. Międzyrzeca Podlaskiego przy ul. księdza Adolfa Pleszczyńskiego, będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, dla których Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą KW LU1R/00015624/4. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski działki położone są na terenie oznaczonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i rzemiosłem nieuciążliwym „MNU” (symbol planu 3MNU). Dostęp do sieci uzbrojenia technicznego terenu - energii elektrycznej, sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Przez działki oznaczone numerami 1948/19 i 1948/20 przebiega kablowa sieć energetyczna niskiego napięcia (oświetleniowa). Na sprzedaż nieruchomości przeprowadzone były przetargi ustne nieograniczone w dniu 29.08.2023 r. zakończone wynikami negatywnymi.

CENA  WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI

 • działka nr 1948/11 - 229 000,00 zł
 • działka nr 1948/12 - 147 000,00 zł
 • działka nr 1948/13 - 150 000,00 zł
 • działka nr 1948/14 - 137 000,00 zł
 • działka nr 1948/15 - 137 000,00 zł*
 • działka nr 1948/16 - 137 000,00 zł*
 • działka nr 1948/17 - 137 000,00 zł*
 • działka nr 1948/18 - 138 000,00 zł*
 • działka nr 1948/19 – 138 000,00 zł*
 • działka nr 1948/20 – 152 000,00 zł*

* Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Wysokość wadium - 15 000,00 zł na każdą z nieruchomości.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski nr 43 80390006 00000000 0452 0002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 24.11.2023 r. (w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym). Przy wpłacie wadium należy oznaczyć numer działki, którą oferent zamierza nabyć.

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8, w dniu 29 listopada 2023 r.

 • godzinie 09.00 – działka nr 1948/11
 • godzinie 09.30 – działka nr 1948/12
 • godzinie 10.00 – działka nr 1948/13
 • godzinie 10.30 – działka nr 1948/14
 • godzinie 11.00 – działka nr 1948/15
 • godzinie 11.30 – działka nr 1948/16
 • godzinie 12.00 – działka nr 1948/17
 • godzinie 12.30 – działka nr 1948/18
 • godzinie 13.00 – działka nr 1948/19
 • godzinie 13.30 – działka nr 1948/20

Uczestnicy przetargu, w dniu przetargu winni okazać:

 • dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej do przetargu,
 • pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków,
 • aktualnego dokumentu (np. KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela osoby prawnej do jej reprezentowania w przetargu ( dotyczy: przystąpienia do przetargu osoby prawnej).

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278). Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet wpłaty za nabycie nieruchomości.

Regulamin na  przeprowadzanie przetargów dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta bip.miedzyrzec.pl w dziale „Urząd Miasta” w zakładce „Regulaminy”.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wystawionych na przetarg nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój nr 2, tel. 83 372-62-21.

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zastrzega możliwość odwołania ogłoszonego przetargu.

 

Załączniki