Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec  Podlaski

            ogłasza szósty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki  603/13 o powierzchni  0,1144 ha położonej w obrębie 5 m. Międzyrzeca Podlaskiego, będącej własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą KW LU1R/00034538/3. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta działka leży na terenie „Obszar Mieszkaniowy MN” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z urządzeniami towarzyszącymi (symbol planu C36MN). Nieruchomości położone są w pobliżu ulicy Zadwornej. Do działki wykonane są przyłącza  do sieci uzbrojenia technicznego: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, oraz istnieje możliwość przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej i energetycznej. Na sprzedaż nieruchomości przeprowadzone były przetargi ustne nieograniczone w dniu 07.06.2022 r. w dniu 04.10.2022 r., w dniu 28.03.2023 r.
w dniu 13.06.2023 r. i w dniu 20.09.2023 r. zakończone wynikami negatywnymi.

 

CENA  WYWOŁAWCZA

nieruchomości została ustalona na kwotę 113 500,00 zł

wysokość wadium wynosi 11 500,00 zł.

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski nr 43803900060000000004520002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 24.11.2023 r. (w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym). Przy wpłacie wadium należy oznaczyć numery działek, które oferent zamierza nabyć.

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8, w dniu 29 listopada 2023 r. o godzinie 830.

Uczestnicy przetargu, w dniu przetargu winni okazać:

  • dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej do przetargu,
  • pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków,
  • aktualnego dokumentu (np. KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela osoby prawnej do jej reprezentowania w przetargu ( dotyczy: przystąpienia do przetargu osoby prawnej).

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278). Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet wpłaty za nabycie nieruchomości. Regulamin na  przeprowadzanie przetargów dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta bip.miedzyrzec.pl w dziale „Urząd Miasta” w zakładce „Regulaminy”. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wystawionych na przetarg nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój nr 2, tel. 83 372-62-21.

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zastrzega możliwość odwołania ogłoszonego przetargu.


Załączniki