Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec  Podlaski

ogłasza piąte ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

  • działka nr 389/11 o pow. 0,1501 ha
  • działka nr 389/12 o pow. 0,1501 ha

położonych w obrębie 5 m. Międzyrzeca Podlaskiego przy ul. Grzybowej, będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, dla których Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą KW LU1R/00041094/0. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Grzybowej w Międzyrzecu Podlaskim nieruchomości leżą na terenie wyznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o wysokości maksymalnej budynków - 12 m do najwyższego elementu konstrukcji (symbol planu 1 MN). Uzbrojenie techniczne terenu – energia elektryczna (w drodze), kanalizacja sanitarna i wodociąg (wyprowadzone przyłącza do działek). Na sprzedaż nieruchomości przeprowadzone były przetargi ustne nieograniczone w dniu 04.10.2022 r. , w dniu 10.01.2023 r. w dniu 19.04.2023 r. i w dniu 08.08.2023 r.  zakończone wynikami negatywnymi.

CENA  WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI

  • działka nr 389/11 – 113 000,00 zł
  • działka nr 389/12 – 113 000,00 zł

Wysokość wadium – 12 000,00 zł na każdą z nieruchomości.

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski nr 43 80390006 00000000 0452 0002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 24.11.2023 r. (w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym). Przy wpłacie wadium należy oznaczyć numery działek, które oferent zamierza nabyć.

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8, w dniu 30 listopada 2023 r.

  • o godzinie 1130 – działka nr 389/11
  • o godzinie 1200 – działka nr 389/12

Uczestnicy przetargu, w dniu przetargu winni okazać:

  • dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej do przetargu,
  • pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków,
  • aktualnego dokumentu (np. KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela osoby prawnej do jej reprezentowania w przetargu ( dotyczy: przystąpienia do przetargu osoby prawnej).

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278). Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet wpłaty za nabycie nieruchomości. Regulamin na  przeprowadzanie przetargów dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta bip.miedzyrzec.pl w dziale „Urząd Miasta” w zakładce „Regulaminy”. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wystawionych na przetarg nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój nr 2, tel. 83 372-62-21.

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zastrzega możliwość odwołania ogłoszonego przetargu.


Załączniki