Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
MIĘDZYRZEC PODLASKI

Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, położonej w obrębie 3 m. Międzyrzec Podlaski, oznaczonej numerami działek 896/3 i Nr 896/5 o łącznej pow. 0,2270 ha dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą KW LU1R/00037256/3.

Nieruchomość położona jest przy ul. Tadeusza Kościuszki, dojazd do działki drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość leży na terenie wyznaczonym pod „Obszar Rzemiosła Usługowego” (Obszar PR) z podstawowym przeznaczeniem pod zakłady rzemiosła, hurtowni i drobnych zakładów produkcyjnych (symbol planu B35PR). Dopuszcza się ponadto lokalizację terenów zieleni, usług publicznych, powierzchni mieszkalnych dla użytkowników zakładów  oraz urządzeń komunikacyjnych i infrastruktury technicznej obsługujących teren.

Istnieje możliwość wykonania przyłączy do sieci uzbrojenia technicznego: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz gazowej. Przez nieruchomość przebiega linia energetyczna średniego napięcia.

Na nabywcę nieruchomości wyłonionego w drodze przetargu nałożone zostanie zobowiązanie do złożenia, podczas zawarcia umowy sprzedaży – aktu notarialnego, oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu zgodnie z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny w pasie o szer. 3 m usytuowanym symetrycznie do przebiegającej przez nieruchomość podziemnej linii energetycznej średniego napięcia w celu zapewnienia eksploatacji, konserwacji i remontów istniejących urządzeń sieci uzbrojenia technicznego terenu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin z zakazem wykonywania w tym pasie jakichkolwiek inwestycji na nieruchomości bez wcześniejszych uzgodnień z właścicielem urządzeń. ). Na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony był przetarg ustny nieograniczony w dniu 14.11.2023 r. zakończony wynikiem negatywnym.

CENA  WYWOŁAWCZA  

została ustalona na kwotę 145 000,00 zł

wysokość wadium 14 500,00 zł

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski nr 43 80390006 00000000 0452 0002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 01.03.2024 r. (w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8, w dniu 7 marca 2024 r. o godzinie 900

Uczestnicy przetargu, w dniu przetargu winni okazać:

  • dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej do przetargu,
  • pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków,
  • aktualnego dokumentu (np. KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela osoby prawnej do jej reprezentowania w przetargu ( dotyczy: przystąpienia do przetargu osoby prawnej).

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278). Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet wpłaty za nabycie nieruchomości. Regulamin na  przeprowadzanie przetargów dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta bip.miedzyrzec.pl w dziale „Urząd Miasta” w zakładce „Regulaminy”.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wystawionych na przetarg nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój nr 2, tel. 83 372-62-21.

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zastrzega możliwość odwołania ogłoszonego przetargu.

Lokalizacja nieruchomości