Ogłoszenia

BURMISTRZ   MIASTA
Międzyrzec   Podlaski

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony do dnia 31.12.2026 roku z przeznaczeniem na cele rolne bez prawa do jakiejkolwiek zabudowy  nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów numerami działek 1019, 1020 m. Międzyrzec Podlaski w obrębie 1 o łącznej pow. 4302 m2 położoną w pobliżu ul. Zawadki , stanowiącą własność Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski.

WYWOŁAWCZA  KWOTA  STANOWIĄCA  CZYNSZ  Z  TYTUŁU  DZIERŻAWY 
ZA  OKRES  CAŁEGO 2024 ROKU -  60,00 zł
Wysokość wadium    -  60,00 zł  

Wadium w wyżej wymienionej kwocie należy wpłacić w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta  Międzyrzeca Podlaskiego nr 43 8039 0006 0000 0000 0452 0002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 16 marca 2024 r. (w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul.  Pocztowej 8,  w dniu  19 marca 2024 r. roku o godzinie  1000.

Każdy uczestnik przetargu powinien złożyć przed rozpoczęciem przetargu:

 1. upoważnienie do reprezentowania, jeżeli podmioty uprawnione nie uczestniczą
  w przetargu osobiście;
 2. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne - jeżeli uczestnik przetargu jest przedsiębiorcą;
 3. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i innych opłat należnych Miastu Międzyrzec Podlaski i gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania oferenta, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej gminie, na terenie której usytuowana jest siedziba przedsiębiorstwa;
 4. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzania przetargów i warunkami umowy dzierżawy  – projektem umowy;
 5. aktualny (tj. wystawiony nie wcześniej niż w ciągu ostatnich trzech miesięcy przed terminem przetargu) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (ewidencji działalności gospodarczej) właściwy dla formy prawnej prowadzonej działalności -  jeżeli uczestnik przetargu jest przedsiębiorcą;
 6. Do przetargu nie mogą przystąpić podmioty, które:
 7. mają zaległości finansowe wobec Miasta Międzyrzec Podlaski, Urzędu Skarbowego, ZUS, Gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania;
 8. bez uzasadnionej przyczyny odstąpiły od podpisania umowy po wygranym przetargu na najem lub dzierżawę lokali użytkowych lub nieruchomości, stanowiących własność Miasta Międzyrzec Podlaski w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed terminem przetargu;
 9. mają wymagalne zobowiązania w opłatach z tytułu najmu – dzierżawy lokalu użytkowego lub nieruchomości, stanowiących własność Miasta Międzyrzec Podlaski;
 10. z którymi, zostały rozwiązane umowy na najem lub dzierżawę lokali użytkowych lub nieruchomości, stanowiących własność Miasta Międzyrzec Podlaski z winy najemcy lub dzierżawcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed terminem przetargu.

Czynsz za okres dzierżawy w 2024 roku naliczony zostanie proporcjonalnie do tego okresu na bazie ustalonej w wyniku przetargu wysokości czynszu rocznego na 2024 rok i płatny będzie jednorazowo w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy dzierżawy. Należności za każdy rok następny winne być wpłacane z góry w terminie do dnia 31.03  każdego roku.

 

Czynsz za lata następne naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi stawkami czynszu za dany rok i płatny będzie do dnia 31 marca każdego roku. Zmiana wysokości czynszu nie powoduje konieczności zmiany umowy w formie aneksu.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie odstąpienia uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Okazanie granic wydzierżawianej nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt dzierżawcy. Z regulaminem przeprowadzania przetargów na najem - dzierżawę nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski oraz projektem umowy dzierżawy można zapoznać się w pokoju Nr 2 Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski, ul. Pocztowa 8 lub na stronach internetowych www.miedzyrzec.pl oraz bip.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia i Przetargi” w zakładce „Nieruchomości”.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wystawionej na przetarg nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój Nr 2 oraz pod nr tel. 83 372-62-21.

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zastrzega możliwość odwołania ogłoszonego przetargu.

 

 

Załączniki