Ogłoszenia

 

Na podstawie art. 6 i art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 278) w związku z art. 5a ust. 1, art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 609 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr L/430/22 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30 sierpnia 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2023-2030, zawiadamiam, że: w dniach od 9 lipca 2024 r. do 14 sierpnia 2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2023-2030.

Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowanie dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2023 - 2030. Katalog interesariuszy obejmuje podmioty wymienione w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 278). Wszelkie niezbędne informacje oraz projekt dokumentu zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski http://bip.miedzyrzec.pl/ (Obwieszczenia i ogłoszenia, w dziale Ogłoszenia i przetargi) i na stronie www.miedzyrzec.pl zakładka „Rewitalizacja w Międzyrzecu Podlaskim”, ponadto formularze w postaci papierowej dostępne będą od 09.07.2024r. w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski - Wydział Strategii i Rozwoju pok. nr 30.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w następujących formach:

 1. Zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronach internetowych: stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski http://bip.miedzyrzec.pl/ (Obwieszczenia i ogłoszenia, w dziale Ogłoszenia i przetargi), stronie miedzyrzec.pl zakładka „Rewitalizacja w Międzyrzecu Podlaskim” oraz formularza w postaci papierowej dostępnego w siedzibie Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski, ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski, pok. nr 30. Wypełnione i podpisane formularze w postaci papierowej należy złożyć:
  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule e-maila należy wpisać „Konsultacje - Rewitalizacja”, lub przy pomocy elektronicznej wersja formularza - e-formularz na stronie miedzyrzec.pl zakładka „Rewitalizacja w Międzyrzecu Podlaskim”
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski, ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski,
  3. osobiście w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski w sekretariacie Urzędu Miasta z dopiskiem na kopercie „Konsultacje – Rewitalizacja”, lub bezpośrednio w Wydziale Strategii i Rozwoju Pocztowa 8, pok. nr 30, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
 2. Zbieranie do protokołu uwag ustnych:
  1. osobiście w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski w pok. nr 30 w godz. od 800 do 1500 lub telefonicznie pod nr 83 372 62 34 w godzinach od 800 do 1500,
  2. osobiście podczas otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami interesariuszami rewitalizacji.
 3. Otwartego spotkania konsultacyjnego z interesariuszami rewitalizacji, z możliwością składania uwag ustnie do protokołu, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski w terminie: 1 sierpnia 2024 r. o godz. 1530.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2023 – 2030 wraz z załącznikami dostępny będzie od 9 lipca 2024 r.:

 1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski http://bip.miedzyrzec.pl/ (Obwieszczenia i ogłoszenia, w dziale Ogłoszenia i przetargi),
 2. na stronie internetowej Miasta Międzyrzec Podlaski miedzyrzec.pl zakładka „Rewitalizacja w Międzyrzecu Podlaskim”,
 3. w postaci papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski, ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski.

Ogłoszenie o sposobach, miejscach i terminach prowadzenia konsultacji społecznych nastąpi poprzez:

 1. publikację ogłoszenia w prasie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018r. poz.1914);
 2. obwieszczenie umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski http://bip.miedzyrzec.pl/ (Obwieszczenia i ogłoszenia, w dziale Ogłoszenia i przetargi) oraz na stronie internetowej Miasta Międzyrzec Podlaski miedzyrzec.pl zakładka „Rewitalizacja w Międzyrzecu Podlaskim”,
 3. w sposób zwyczajowo przyjęty w mieście Międzyrzec Podlaski tj. na urzędowych tablicach ogłoszeń oraz tablicach informacyjnych Urzędu Miasta.

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

 1. z datą wpływu przed dniem 9 lipca 2024 r. oraz po dniu 14 sierpnia 2024 r.
 2. niepodpisane imieniem i nazwiskiem,
 3. przesłane/złożone w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym (z wyjątkiem uwag ustnych zgłaszanych do protokołu bądź propozycji i opinii zgłoszonych w trakcie otartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji).

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione niezwłocznie po zakończeniu konsultacji społecznych. Informacja zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 278) oraz zamieszczona:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.miedzyrzec.pl/ (Obwieszczenia i ogłoszenia, w dziale Ogłoszenia i przetargi),
 2. stronie internetowej Miasta Międzyrzec Podlaski miedzyrzec.pl zakładka „Rewitalizacja w Międzyrzecu Podlaskim”,
 3. na żądanie osób zainteresowanych, udostępniony zostanie w siedzibie Urzędu Miasta.

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Paweł Łysańczuk

Załączniki