Ogłoszenia

 

W związku z przystąpieniem do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2017-2023, Burmistrz Miasta zaprasza mieszkańców, administratorów budynków, zarządców nieruchomości, przedsiębiorców, społeczników oraz wszystkie osoby zainteresowane rewitalizacją i rozwojem miasta Międzyrzec Podlaski do udziału w pierwszym spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 25 października 2016 roku (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8.

Spotkanie, które prowadzone będzie przez eksperta z firmy „Green Key”  z Poznania, poświęcone będzie m.in.: zasadom opracowania Programu Rewitalizacji Miasta; omówieniu wydzielonych obszarów, w ramach których prowadzone będą analizy dotyczące negatywnych zjawisk społecznych i innych; omówieniu propozycji wskaźników realizacji celu dokumentu; poznaniu potrzeb związanych z rewitalizacją, przedstawieniu propozycji projektów/pomysłów przez uczestników spotkania; poznaniu najważniejszych problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, funkcjonalno – przestrzennych i technicznych zgłaszanych przez uczestników spotkania.

 

"Rewitalizacja", to proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w tych obszarach miasta, gdzie występują negatywne zjawiska społeczne, a wśród mieszkańców pojawiają się nawarstwiające się problemy społeczne, poziom rozwoju przedsiębiorczości jest niski, stan środowiska jest zły, a stan infrastruktury pozostawia wiele do życzenia. W związku z nowym podejściem, za słowem rewitalizacja nie może stać tylko "remont". Remonty budynków, czy modernizacja ulic i chodników to tylko część działań składających się na rewitalizację. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia, co zapewniają szerokie działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie. Wyodrębnienie obszarów, w których nawarstwiają się negatywne zjawiska społeczne, takie jak: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji, niski poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, stanowić będzie podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych, zawartych w „Programie Rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2017-2023”

 

Bardzo ważnym elementem prac związanych z opracowaniem Programu Rewitalizacji są konsultacje przeprowadzane ze społecznością Międzyrzeca Podlaskiego, dla której powstaje ten dokument. Obywatele i partnerzy społeczni będą ostatecznymi odbiorcami korzyści wynikających z działań Programu, dlatego zachęcam do aktywnego uczestnictwa w procesie jego opracowania.

 

Burmistrz Miasta 

/-/ Zbigniew Kot

 

ueee