Ogłoszenia

 

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim (2016)  należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. (indywidualnie dla każdego rodzaju zezwolenia).

 Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim nr konta  16 8039 0006 0000 0000 0452 0003 lub w kasie Urzędu Miasta ul. Pocztowa 8 21-560 Międzyrzec Podlaski w daniach i godzinach pracy Urzędu Miasta w roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach:

w nieprzekraczalnych terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września 2017 r.

W roku utraty ważności zezwolenia  opłaty za korzystanie z zezwolenia dokonuje się jednorazowo w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 31 stycznia 2017 r.   

(DECYDUJE DATA WPŁYWU OPŁATY NA RACHUNEK MIASTA)

 W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim lub niedokonania opłaty w należnej  wysokości oraz w obowiązujących terminach, zezwolenie na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych stosuje się przepisy art. ust 12 pkt  5, ust 12a i ust 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487, ze zm.).