Ogłoszenia

Burmistrz Miasta, mając na uwadze konieczność prowadzenia rewitalizacji wybranych obszarów Miasta Międzyrzec Podlaski, w dniu 12 grudnia 2016 r. zawiadomiło rozpoczęciu konsultacji społecznych „Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski”.

Przedmiotem konsultacji było wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski, dla którego zostanie opracowany Program Rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2017-2023.Konsultacje miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.


Konsultacje przeprowadzone byłyod12 grudnia 2016 r. do 2 stycznia 2017 r. w formie:

  1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji.
  2. Zbierania uwag ustnych.
  3. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W tym samym terminie, tj. od12 grudnia 2016 r. do 2 stycznia 2017 r. udostępniono ankietę mającą na celu zebranie uwag i opinii dotyczących obszarów zdegradowanych, podstawowych potrzeb Międzyrzeca Podlaskiego w zakresie rewitalizacji i oczekiwanych realizacji przedsięwzięć.Wyniki prowadzonych konsultacji i ankietyzacji potwierdziły prawidłowość wstępnie wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a wszystkie zebrane uwagi i propozycje zostaną uwzględnione w będącym w trakcie przygotowania Programie Rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2017-2023.

W czasie trwania konsultacji społecznych zorganizowano także spotkanie Miejskiego Komitetu ds. Rewitalizacji oraz Zespołu ds. Rewitalizacji. Na obu spotkaniach omówiony został zakres dotychczas zrealizowanych prac, propozycje działań niezbędnych do podjęcia i oczekiwań dotyczących prowadzonej rewitalizacji wybranych obszarów miasta.

W opracowanej „Diagnozie” wprowadzono pojęcie „jednostki analitycznej” zamiast stosowanego dotychczas określenia „wydzielone obszary”. Dokonano także drobnych zmian redakcyjnych. Treść merytoryczna nie uległa zmianie w stosunku do przedkładanego projektu dokumentu. Jako załącznik do „Diagnozy” wprowadzono wyniki ankietyzacji. Dzięki temu każdy z interesariuszy rewitalizacji ma możliwość zapoznania się z ostatecznym kształtem dokumentu uwzględniającego wyniki prowadzonych konsultacji społecznych.