Ogłoszenia

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ LUB SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim (2017) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.  (indywidualnie dla każdego rodzaju zezwolenia).

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim nr konta 16 8039 0006 0000 0000 0452 0003 lub w kasie Urzędu Miasta ul. Pocztowa 8 21-560 Międzyrzec Podlaski w dniach i godzinach pracy kasy.

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia ważne cały kalendarzowy rok, mogą wnosić opłaty w 3 równychratach w nieprzekraczalnych terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września 2018 r.

W roku utraty ważności zezwolenia opłaty za korzystanie z zezwolenia dokonuje się jednorazowo w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.

(DECYDUJE DATA WPŁYWU OPŁATY NA RACHUNEK MIASTA)


W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim lub niedokonania opłaty w należnej wysokości oraz w obowiązujących terminach, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 12a i ust. 12 b ww. ustawy, zezwolenie na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zostaje wygaszone zgodnie z art. 18 ust 12 pkt 5 lit. a, ust. 12a i ust 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ww. ustawy organ zezwalający cofa zezwolenie na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zgodnie z art. 18 ust 10 pkt 5 ww. ustawy.