Aktualności
0
0
0
s2smodern

Zapraszam na posiedzenie LXI Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8.

 

    Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Międzyrzec Podlaski za 2022 rok:
  1. przedstawienie raportu o stanie Miasta Międzyrzec Podlaski za 2022 rok,
  2. debata nad raportem o stanie Miasta Międzyrzec Podlaski za 2022 rok,
  3. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta za 2022 rok.
 6. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Międzyrzec Podlaski:
  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok,
  2. przedstawienie sprawozdania finansowego za 2022 rok,
  3. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,
  4. zapoznanie z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok,
  5. zapoznanie z opinią i wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta o wykonaniu budżetu za 2022 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok,
  6. przedstawienie uchwały RIO w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok,
  7. dyskusja,
  8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2022 r.
  9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów rejonowych na kadencję 2024-2027.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Międzyrzec Podlaski.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2023 – 2029.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej dla Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2023 – 2025.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski (dot. ul. Górnej).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski (dot. ul. Adamki).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad.                                             

Przewodniczący Rady Miasta
                                                               
          Robert Matejek

Załączniki

 

 

Zobacz także

Posprzątali swój kawałek świata

22 września 2023

18 września uczniowie międzyrzeckich szkół podstawowych wspólnie z nauczycielami uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „Sprzątania świataˮ. Młodzież z zaangażowaniem zabrała się do pracy. Posprzątane zostały tereny wokół szkół, przyległe ulice, trawniki i...

LXIII Sesja Rady Miasta Międzyrzec Podlaski - 28 września 2023 r.

21 września 2023

Zapraszam na posiedzenie LXIII Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, które odbędzie się dnia 28 września 2023 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy...

Zasady umieszczania plakatów wyborczych

21 września 2023

Przepisy kodeksu wyborczego wyraźnie wskazują, gdzie i na jakich zasadach może być prowadzona agitacja wyborcza. Działając na jego podstawie Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski podał do publicznej wiadomości wykaz słupów ogłoszeniowych...

Spotkanie dotyczące naboru wniosków o mieszkania SIM

20 września 2023

  28 września o godz. 17:00 w sali konferencyjnej urzędu miasta odbędzie się spotkanie otwarte dotyczące naboru wniosków o mieszkania w ramach SIM Lubelskie.      

Międzyrzec remontuje i buduje ulice

20 września 2023

  Ulica Brzeska została przebudowana od skrzyżowania z ul. Warszawską aż do granicy miasta. Wymieniono też chodnik ze ścieżką rowerową, a na całej długości wybudowano 10 aktywnych przejść dla pieszych...

Miasto skontroluje szamba i przydomowe oczyszczalnie

19 września 2023

Informacja w sprawie kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków Zgodnie z art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w...

Burmistrz nagrodził najzdolniejszych uczniów

14 września 2023

Podczas Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego 72 uczniów międzyrzeckich szkół otrzymało nagrody burmistrza miasta. To podziękowanie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, artystycznej i sportowej. To jest piękny moment podsumowania ubiegłego...

Polskie Siły Zbrojne informują

14 września 2023

Polskie Siły Zbrojne informują, że zwiększona obecność Wojska Polskiego w województwach podlaskim i lubelskim została wymuszona rosnącą presją na granicę polsko-białoruską: "Szkolimy się poza poligonami wzdłuż wschodniej granicy Polski, aby...

Teatr Andersena na międzyrzeckiej scenie

13 września 2023

To z pewnością nie była ostatnia wizyta teatru w Międzyrzecu Podlaskim. 12 września w sali widowiskowej kina „Sława” gościliśmy lubelski Teatr Andersena ze spektaklem "Drzewo Życzeń" na podstawie książki Katherine...

Nowa ulica w Międzyrzecu Podlaskim

07 września 2023

Zakończyła się budowa ulicy łączącej ul. Wyszyńskiego z Brzeską. Mieszkańcy już mogą cieszyć się efektem trwających blisko rok prac. Mamy asfaltową nawierzchnię i ścieżkę rowerową z kostki brukowej. Droga jest...