Inwestycje zrealizowane przy udziale funduszy zewnętrznych

 

STAN REALIZACJI: zakończona

Przedmiotem projektu jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dróg wraz z infrastrukturą techniczną (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne) niezbędnych dla kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego nowoczesnych usług i produkcji w północno-wschodniej części Międzyrzeca Podlaskiego. 

 


W wyniku realizacji projektu powstanie:

- droga (ulica) główna klasy Z dla ruchu KR3 o szerokości jezdni 7,0 m z obustronnymi chodnikami o szerokości 1,5 m i ścieżką rowerową dwukierunkową o szerokości 2,0 m o długości 1,20 km z trzema skrzyżowaniami z istniejącymi drogami (ulicami) oraz jednym skrzyżowaniem z projektowaną drogą (ulicą),

- droga (ulica) klasy L dla ruchu KR2 o szerokości jezdni 7,0 m z obustronnymi chodnikami o szerokości 1,5 m o długości 0,35 km z jednym skrzyżowaniem z istniejącą drogą (ulicą)

- sieć energetyczna oświetlenia ulicznego kablowa YAKY 4x50 ÷ 4x35 mmkw o długości 1,58 km, słupy oświetleniowe stalowe z oprawami 150 W ok. 73 szt.

- sieć wodociągowa z rur PCV Ø 160 mm o długości 1,55 km

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Ø 200 ÷ 300 mm - 1,58 km

- sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV: grawitacyjna Ø 400 ÷ 500 mm - 1,49 km, rurociąg tłoczny Ø 110 mm - 0,50 km z przepompownią ścieków, uliczne wpusty ściekowe z przykanalikami ok. 36 szt.


Wykonawca projektu: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Międzyrzec Podlaski S.A.

Inwestor: Miasto Międzyrzec Podlaski

Termin realizacji: wrzesień 2012 r.

 

Wartość projektu: 11 028 486,00 zł .

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego i Budżetu państwa: 9 925 637,40 zł. (90%)

Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta, poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych związanych z nowoczesnymi usługami i produkcją o charakterze innowacyjnym. 

Przeznaczony do zainwestowania w ramach projektu teren położony jest w północno - wschodniej części Międzyrzeca Podlaskiego. Przedmiotem projektu jest kompleksowe uzbrojenie terenu pod nowe inwestycje w zakresie usług o charakterze innowacyjnym, usług komercyjnych i publicznych. Realizacja projektu będzie polegała na całkowitym przygotowaniu terenu do bezpośredniego zainwestowania związanego z nowoczesnymi usługami. 
Grupą docelową projektu są przedsiębiorcy. Tworzona infrastruktura będzie służyć rozwojowi przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie nowoczesnych usług, oraz posłuży rozwojowi firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt zakłada budowę infrastruktury drogowej, wodno - kanalizacyjnej i elektrycznej na potrzeby przedsiębiorców z różnych gałęzi przemysłu. Projekt wyczerpuje wszystkie dostępne metody i środki zapewniające osiągnięcie efektów projektu dla przedsiębiorców i kompleksowo rozwiązuje zidentyfikowane problemy, prowadzi do powstania infrastruktury gotowej do zagospodarowania. Poprawia warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Powierzchnia wspartych terenów inwestycyjnych wynosić będzie 7,6 ha. Cały teren jest własnością Miasta Międzyrzec Podlaski z przeznaczeniem do sprzedaży inwestorom.

Teren inwestycyjny objęty projektem jest zlokalizowany pomiędzy ul. Brzeską a ul. Drohicką w bezpośrednim sąsiedztwie międzynarodowej trasy E30 Berlin - Warszawa - Moskwa (0,3 km), drogi krajowej Nr 19 Białystok - Lublin - Rzeszów (2,0 km), trasy kolejowej Berlin - Warszawa - Moskwa (2,5 km). Planowana autostrada A2 przebiegać będzie w odległości ok. 10,0 km od miasta.

Realizacja tej ważnej dla miasta inwestycji jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. pozytywnie rozpatrzony wniosek we wrześniu 2009r. pozwolił na pozyskanie 90% dofinansowania do inwestycji.

 

przed rozpoczęciem:

 

 

  

 

po zakończeniu: