Warto wiedzieć

KOMUNIKAT
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski

Szanowni Państwo,

w związku z wytycznymi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie dotyczącymi pozyskiwania przez ośrodki pomocy społecznej z SANEPID list osób objętych kwarantanną na terenie gminy informuję, że stacje SANEPID otrzymały polecenie od Głównego Inspektora Sanitarnego udostępniania ośrodkom pomocy społecznej  jedynie danych osób, które w trakcie wywiadów epidemiologicznych lub innego kontaktu ze stacją SANEPID zgłoszą potrzebę objęcia pomocą lub wyrażą zgodę na udostępnienie ich danych. Zatem, mając na względzie powyższe ustalenia i przepisy o ochronie danych osobowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim będzie otrzymywać jedynie dane osób, które zgłaszają potrzebę udzielenia pomocy, a nie listy wszystkich osób, które zostały objęte tą formą nadzoru.

Ponadto informuję, że w przypadku przyjęcia zgłoszenia telefonicznego  o potrzebie udzielenia pomocy od osoby, która informuje, że jest objęta kwarantanną i wątpliwościami ze strony ośrodka pomocy społecznej, co do tego jakie środki bezpieczeństwa należy zachować przy udzielaniu/przekazywaniu pomocy (tj. czy faktycznie osoba ta skierowana została do kwarantanny przez SANEPID, czy podlega kwarantannie z uwagi na kontakt z osobami, które np. powróciły z zagranicy), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie mógł potwierdzić takie dane u dzielnicowego lub w Komendach Powiatowych Policji. Nadmieniam jednocześnie, że również Policja nie ma prawnych możliwości przekazywania ośrodkom pomocy społecznej danych wszystkich osób, które są objęte kwarantanną, a jedynie tych, które w trakcie wizyt monitorujących zgłosiły policjantom potrzebę udzielenia pomocy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie ma potrzeby kontaktować się ze wszystkimi osobami, które wg. wiedzy ośrodka pomocy społecznej przebywają w izolacji. Racjonalne zachowanie w tym zakresie pozwoli uniknąć sytuacji, w których osoby objęte kwarantanną, ale nie zgłaszające potrzeby objęcia wsparciem, będą wyrażały swoje niezadowolenie związane z nieuprawnionym przekazywaniem ich danych osobowych różnego rodzaju instytucjom.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązany jest do udzielania wsparcia osobom, które ze względu na swoją trudną sytuację życiową nie są w stanie zapewnić sobie podstawowych potrzeb życiowych przy wykorzystaniu własnych środków, możliwości i uprawnień (art. 1-4 ustawy o pomocy społecznej). Oznacza to, że nie wszystkie osoby objęte kwarantanną powinny być objęte wsparciem ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej strony, a jedynie te, które zgłaszają taką potrzebę i spełniają pozostałe warunki określone w ustawie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim ma również na względzie osoby będące beneficjentami pomocy społecznej (tj. samotnie zamieszkujące, samotne, niepełnosprawne, objęte usługami opiekuńczymi), a także osoby z tych grup, które nie korzystały ze świadczeń pomocy społecznej, ale zgłaszają w obecnych warunkach problemy w codziennym funkcjonowaniu.

Ze zrozumieniem należy odnosić się do obaw ośrodka pomocy w związku z trwającym zagrożeniem epidemiologicznym koronowirusem wywołującym chorobę COVID-19  oraz trudności z jakimi zmierza się Ośrodek w realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej, w szczególności z procedurami administracyjnymi związanymi z przeprowadzaniem rodzinnych wywiadów środowiskowych.

Bez wątpliwości Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  jako pracodawca zobowiązany jest do zagwarantowania swoim pracownikom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwdziałania zagrożeniom związanym z ochroną życia i zdrowia podległego personelu. Nie możemy jednak zapomnieć, że jako administracja publiczna zobowiązani jesteśmy do realizacji ustawowych zadań, również w tych niezwykle trudnych warunkach.

                                                                                  Burmistrz Miasta

                                                                                  /-/ Zbigniew Kot