Warto wiedzieć

 

REGULAMIN

korzystania z terenów położonych pomiędzy ulicami Zahajkowską i Berezowską w Międzyrzecu Podlaskim oraz z istniejących tam zbiorników wodnych - tzw. "Międzyrzeckich Jeziorek" - tekst ujednolicony obejmujący zmiany wprowadzone uchwałą Nr XVII/137/2000 z dnia 29.02.2000 r., uchwałą Nr XXII/167/2000 z dnia 28.06.2000 r., uchwałą Nr VI/45/07 z dnia 27.02.2007 r. i uchwałą Nr XXIV/195/12 z dnia 31.08.2012 r., uchwałą Nr XLVIII/398/14 z dnia 29.08.2014 r., uchwałą Nr VI/25/15 z dnia 24.02.2015 r.

 

Podstawa prawna:art. 40 ust. 2 pkt 4, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.).

Teren "Międzyrzeckich Jeziorek" stanowi obszar przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zaspokojenie potrzeb Mieszkańców Miasta oraz innych osób w zakresie wypoczynku, rekreacji i sportu.

 

 

Istniejąca na terenie "Międzyrzeckich Jeziorek" infrastruktura sportowo-rekreacyjna jest udostępniona osobom na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz odpowiednimi, obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Nakazy:

1. Kąpiel dozwolona jest tylko w miejscach w tym celu wyznaczonych.

2. Osoby korzystające z terenu "Międzyrzeckich Jeziorek" mają obowiązek utrzymywać porządek i czystość, oraz dbać o estetykę otoczenia, powinny także zachowywać się w sposób nie utrudniający innym osobom korzystania z wypoczynku.

3. Właściciele psów powinni prowadzić je na smyczy, a w przypadku puszczenia psa luzem właściciel zobowiązany jest do założenia mu kagańca.

4. Grupy zorganizowane biwakować mogą jedynie w miejscach wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych.

5. Palenie ognisk powinno się odbywać w sposób nie stanowiący zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów leśnych.

6. Połowu ryb mogą dokonywać wszystkie osoby, które uzyskały zgodę wędkarskiego zarządcy akwenu.

 

Zakazy:

7. Zabrania się :

a/  wycinania drzew i krzewów;

b/ poruszania  się  samochodami,  motocyklami,  quadami  i  motorowerami  poza istniejącymi drogami lokalnymi;

c/  parkowania pojazdów mechanicznych poza wyznaczonymi miejscami;

d/  mycia pojazdów mechanicznych;

f/  wwozu nieczystości stałych i płynnych;

8. Zabrania się kąpieli po użyciu alkoholu.

8a.Zabrania się na terenie "Międzyrzeckich Jeziorek" korzystania ze sprzętu pływającego o napędzie spalinowym.

8b.Zakaz, o którym mowa w punkcie 8a nie dotyczy akcji ratowniczych, szkoleń i kontroli oraz zawodów sportowych prowadzonych w tym zakresie przez:

a)  Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa "STANICA" w Międzyrzecu Podlaskim,

b)  Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,

c)  jednostki straży pożarnej,

d)  Państwową Straż Rybacką, Społeczną Straż Rybacką,

e)  kluby i stowarzyszenia prowadzące działalność sportową - na podstawie każdorazowej  zgody Burmistrza Miasta wyrażonej na piśmie,

f) przedsiębiorców  prowadzących  działalność  w  zakresie  wypożyczania  sprzętu pływającego.

8c. Zakaz, o którym  mowa  w  punkcie 8a  nie dotyczy  statków wycieczkowych  żeglugi śródlądowej.

 

Pozostałe postanowienia:

9. Zezwala się na terenie "Międzyrzeckich Jeziorek" na prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby posiadające stosowne zezwolenia, po uprzednim zawarciu  umowy dzierżawy lub innej umowy cywilnoprawnej z właścicielem gruntu.

10.Wydobywanie kopalin może się odbywać jedynie na zasadach określonych  w odpowiednich przepisach powszechnie obowiązujących.

 

Przepisy karne:

12.Za naruszenie przepisów Regulaminu będą wymierzane kary grzywny w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.