Warto wiedzieć

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa O/T w Lublinie - Sekcja Zamiejscowa w Białej Podlaskiej informuje, że uruchomiona została XXI edycja programu Stypendiów Pomostowych 2022/2023. Administratorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi, natomiast Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uczestniczy w Segmencie IA Programu jako organizator wstępnej rekrutacji kandydatów. 

Program skierowany jest do maturzystów, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku i  będą spełniać łącznie następujące kryteria:

- są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

- są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,

- mieszkają na terenach wiejskich lub miejskich do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia.pomostowe.pl,

- pochodzą z rodzin w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2107 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, to do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością (dochód wyliczony z czerwca 2022 roku),

- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

- kandydat do stypendium spełniający wyżej określone kryteria, po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl - aplikacja internetowa jest aktywna do 16 sierpnia 2022 roku do godz. 16:00; po zakończeniu wypełniania wniosku kandydat drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek z kompletem załączników i składa w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie przy ul. Karłowicza 4 w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2022 roku; wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

- Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza listę stypendystów, zawiadamia każdego stypendystę o przyznaniu i sposobie wypłaty stypendium, roczne stypendium wynosi 7000 zł, wypłacane jest w 10-miesięcznych, równych ratach na indywidualne konta stypendystów.

Regulamin dostępny jest na stronie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości: www.fep.lodz.pl.