Warto wiedzieć
Od 10 marca do 10 kwietnia 2023 r. na terenie miasta Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie prowadził badania ankietowe związane z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023-2029 oraz Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej. Strategia ma kluczowe znaczenie w planowaniu i realizacji działań samorządu dotyczących lokalnej polityki społecznej, w zakresie wsparcia rodzin oraz przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym. Dane statystyczne pozyskane w anonimowych badaniach ankietowych będą wykorzystane do analiz  i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii, pozwalających skoordynować i skoncentrować działania wszystkich instytucji na polu polityki społecznej Naszego Miasta.
 
Badania prowadzone są internetowo.
 
Kwestionariusze anonimowej ankiety dla wszystkich dorosłych mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego znajduje się tutaj:    https://miedzyrzecmieszkan.webankieta.pl/
 
- kwestionariusz adresowany szczególnie do seniorów z naszego miasta: https://miedzyrzecsenior.webankieta.pl          
 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wypełnienia ankiet.