Warto wiedzieć

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa O/T w Lublinie – Sekcja Zamiejscowa w Białej Podlaskiej uprzejmie informuje, że uruchomiona została XXII Edycja „Program Stypendiów Pomostowych 2023/2024″. Administratorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi, natomiast Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uczestniczy w Segmencie IA Programu jako organizator wstępnej rekrutacji kandydatów.

Wzorem lat ubiegłych Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę w 2023 roku i będą spełniać łącznie następujące kryteria:

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, który byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  • mieszkają na terenach wiejskich lub miejskich do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
  • pochodzą z rodzin. W których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2.443 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, to do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością (dochód wyliczony z
    czerwca 2023 roku).
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.
  • kandydat do stypendium spełniający wyżej określone kryteria, po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line na stronie stypendia-pomostowe.pl, aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 7 lipca 2023 roku do 18 sierpnia 2023 roku do godz. 16; po zakończeniu wypełniania wniosku kandydat drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek z kompletem załączników składa w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie przy ul. Chodźki 10 A w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia 2023 roku; wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  • Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza listę stypendystów, zawiadamia każdego stypendystę o przyznaniu i sposobie wypłaty stypendium, roczne stypendium wynosi 7.000 zł, wypłacane jest w 10 miesięcznym, równych ratach na indywidualne konta stypendystów.

Regulamin łącznie z algorytmem obliczania liczby punktów dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości: www.fep.lodz.pl