Umorzenie zadłużenia czynszowego

 

BURMISTRZ MIASTA

MIĘDZYRZEC PODLASKI

informuje o możliwości umorzenia zadłużenia w opłatach za korzystanie z lokali komunalnych.

           Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Międzyrzec Podlaski nr XXXIX/297/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski obowiązującego w latach 2018-2022” (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 2018 r. poz. 312) istnieje możliwość umorzenia w 70% lub 50% zadłużenia stanowiącego zaległe opłaty wraz z odsetkami za zwłokę w zapłacie należności głównej oraz nieuregulowane koszty dochodzenia roszczeń i egzekucji z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego (socjalnego) będącego własnością Miasta.

Z możliwości umorzenia zadłużenia skorzystać mogą osoby, spełniające warunki określone w Programie tj.:

  • na dzień 31 grudnia 2016 r. posiadały zadłużenie,
  • nie powodowały dewastacji lokalu oraz nie naruszały porządku domowego w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
  • w terminie do dnia 3 sierpnia 2018 r. złożą wniosek, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Programu oumorzenie zadłużenia z tytułu użytkowania lokalu, w którym uznają zadłużenie oraz zawrą stosowne porozumieniadotyczące spłaty 30% lub 50% zadłużenia z określeniem wysokości ratiterminówich zapłaty.

Umorzenie zadłużenia w 70% nastąpi w przypadku spłaty 30% zadłużenia w terminie nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia podpisania odpowiedniego porozumienia, natomiast umorzenie w 50% może nastąpić w przypadku spłaty 50% zadłużenia w miesięcznych ratach zgodnie z zawartym porozumieniem, w trakcie obowiązywania Programu tj. nie później niż do 30 września 2022 r. Realizacja jednego z dwóch wariantów restrukturyzacji zadłużenia wymaga spełnienia warunków określonych w Programie polegających na:

  • braku zaległości w bieżących opłatach od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania porozumienia,
  • terminowym wnoszeniu bieżących opłat w okresie obowiązywania porozumienia, począwszy od dnia jego podpisania z tym, że warunek terminowego wnoszenia bieżących opłat nie dotyczy uczestników Programu, którzy na dzień podpisania porozumienia nie użytkują lokalu,
  • umorzeniu pozostałej części zadłużenia po wywiązaniu się z warunków porozumienia w terminie    określonym w porozumieniu,
  • w uzasadnionych losowych przypadkach dopuszcza się możliwość opóźnienia wspłacie (niedłużejniż o  14 dni) po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie w formie pisemnej Zarządcę–Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim ul. Brzeska 102 (biuro przy ul. Jatkowa 16).

W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z warunków określonych w porozumieniu, porozumienie wygasa, a całe zadłużenie staje się natychmiast wymagalne wraz z odsetkami od należności głównej należnymi od dnia wymagalności.

     Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski w Wydziale Zarządzania Mieniem Komunalnym w budynku przy ul. Pocztowej 8 pokój Nr 1 (telefon Nr 833726223) i we wskazanym Wydziale można pobrać druki wniosków oraz składany jest wypełniony wniosek. Druki wniosków można pobrać również ze strony internetowej www.miedzyrzec.pl w zakładce „umorzenie zadłużenia czynszowego”.

 

                                                                                                                                                                    

   BURMISTRZ MIASTA

  ZBIGNIEW KOT