Warto wiedzieć

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie XXIV Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się  dnia 11  października 2016 r. o godz. 15 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8.

           

 Porządek obrad:

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone przez mieszkańców.
 7. Sprawozdanie z funkcjonowania placówek oświatowych w Mieście.
 8. Ocena sezonu letniego i przygotowanie do sezonu zimowego (imprezy kulturalne, sportowe, stan czystości i porządku w mieście, bezpieczeństwo).
 9. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Międzyrzec Podlaski.
 10. Informacja o oświadczeniach majątkowych składanych do Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski  i Przewodniczącego Rady Miasta. 
 11. Przyjęcie uchwał w sprawie:
  1. przystąpienia do opracowania „Programu Rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2017-2023”,
  2. udzielenia pomocy finansowej Gminie Międzyrzec Podlaski w zakresie realizacji Projektu „Poprawa bezpieczeństwa na obszarze działania Komisariatu Policji Międzyrzec Podlaski”,
  3. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Międzyrzec Podlaski”, 
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Wschodniej w Międzyrzecu Podlaskim,
  5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki,
  6. zmian w budżecie miasta Międzyrzec Podlaski na 2016 r.,
  7. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone przez Radnych.
 13.  Wnioski Radnych, Burmistrza Miasta oraz przedstawicieli Urzędu Miasta.
 14. Zamknięcie obrad.

                                                                                 

                                                                                              Przewodniczący Rady Miasta  

                                                                                                    /-/Robert Matejek