Warto wiedzieć

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

   

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.  Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym  14 - 21 lutego 2018 r.
2.  Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów rekrutacyjnych 

 

1 - 23 marca 2018 r.

 

7 - 21 maja 2018 r.

3.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt. 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59, z późm. zm.) 

 

26 – 30 marca 2018 r.

 

23 - 25 maja 2018 r.

4.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

20 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

30 maja 2018 r.

do godz. 15.00

5.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia 

 

23 - 27 kwietnia 2018 r.

 

1 - 5 czerwca 2018 r.

6.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

30 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

8 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

 

 

Wnioski o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowejmożna pobrać ze strony www.miedzyrzec.pl, w przedszkolach, sekretariatach Zespołów Placówek Oświatowych.

Wobec kandydatów ubiegających się o przyjęcie do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych zamieszkałych na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, jeśli liczba chętnych jest większa niż liczba miejsc.

1.Kryteria ustawowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt,
 2. niepełnosprawność kandydata – 1 pkt,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 1 pkt,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą- 1 pkt.

 

2.Kryteria dodatkowe określone dla drugiego etapu rekrutacji:

 1. pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez oboje rodziców działalności gospodarczej lub pobieranie przez oboje rodziców nauki w systemie dziennym. Kryterium stosuje się także do pracującego zawodowo lub uczącego się w trybie dziennym rodzica samotnie wychowującego dziecko. – 20 pkt,
 2. pozostawanie tylko jednego z rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez jednego z rodziców działalności gospodarczej lub pobieranie przez jednego z rodziców nauki w systemie dziennym – 10 pkt,
 3. uczęszczanie rodzeństwa do tego samego przedszkola co kandydat – 10 pkt,
 4. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka – 10 pkt,
 5. zadeklarowanie prze rodziców kandydata korzystanie przez niego z pełnej oferty przedszkola w wymiarze nie krótszym niż 8 godzin dziennie (tj. 8 godzin dziennie i więcej) – 10 pkt,
 6. uczęszczanie dziecka w roku poprzedzającym rekrutację do innego przedszkola lub innego oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego lub żłobka w okresie bezpośrednio przed postępowaniem rekrutacyjnym (kontynuacja edukacji) – 20 pkt.

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia w/w kryteriów :

 1. poświadczenie kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 1 i pkt 2 – poświadczenie z zakładu pracy lub uczelni na druku zgłoszenia dziecka do przedszkola lub oświadczenie rodziców
 2. poświadczenie kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 3 – poświadczenie pracownika przedszkola lub oświadczenie rodzica na druku zgłoszenia dziecka do przedszkola;
 3. poświadczenie kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 4 – oświadczenie rodziców
 4. poświadczenie kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 5 – oświadczenie rodziców zawarte na druku zgłoszenia do przedszkola;
 5. poświadczenie kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 6 – poświadczenie z danej placówki do której uczęszczało dziecko lub oświadczenie rodzica na druku zgłoszenia dziecka do przedszkola.

 

Druki do pobrania:

 1. Oświadczenie rodzica/ów o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej
 2. Oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka.
 3. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego