Dofinansowane przez Unię Europejską

Celem projektu jest opracowanie Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Międzyrzec Podlaski, co przełoży się na poprawę świadomości, bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców,  warunkach zmieniającego się klimatu.

Plan adaptacji do zmian klimatu jest dokumentem strategicznym gminy, będącym odpowiedzią na potrzebę przygotowania miasta na coraz bardziej widoczne i odczuwalne skutki zmian klimatu. Opracowany Plan pozwali na budowanie potencjału adaptacyjnego miasta Międzyrzec Podlaski do zmian klimatu na poziomie strategicznym, co z kolei pozwoli następnie na przełożenie wypracowanych w strategiach kierunków interwencji i priorytetów działań na konkretne działania adaptacyjne zarówno na poziomie infrastrukturalnym, jak i na poziomie działań nie inwestycyjnych.

Projekt będzie miał wpływ na zwiększenie świadomości społecznej, w tym urzędników Urzędu Miasta oraz mieszkańców w zakresie zagadnień adaptacji do zmian klimatu oraz konieczności podejmowania działań w tym zakresie. Wśród zadań projektu należy wskazać działania partycypacyjne i edukacyjne oraz informacyjne, w tym organizacja Future City Game stanowiącej niezbędny element przy tworzeniu MPA, proces bezpośredniego włączenia mieszkańców w przygotowanie dokumentów strategicznych i planistycznych, organizacja konkursu ekologicznego dla ludzi młodych i rodzin z dziećmi, szkolenie dla os. dorosłych w zakresie wybranych opcji adaptacyjnych Na zakończenie projektu zaplanowana jest Konferencja z debatą, mająca na celu informowanie społeczności lokalnej o efektach projektu i możliwościach rozwojowych jakie daje wdrażanie Planu adaptacji. Elementem projektu są również niezbędne analizy w tym analiza ryzyka oraz stopnia ekspozycji na czynniki klimatyczne w tym identyfikacja szans i zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i proces strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W ramach tych działań zaplanowane są m.in.  badania ankietowe/sondażowe, warsztaty z grupami przedstawicielskimi projektu planu (organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, administracja publiczna, dzieci i młodzież, seniorzy), konsultacje z urbanistą-spotkanie planistyczne.

Realizacja Planu w dużym stopniu wpłynie na ograniczenie skutków społeczno-ekonomicznych zmian klimatu oraz ograniczy negatywne oddziaływanie miasta Międzyrzec Podlaski na klimat. W proces tworzenie dokumentu zaangażowane będzie szerokie grono interesariuszy obejmujące organizacje pozarządowe, przedstawicieli biznesu oraz mieszkańców. Dzięki zastosowaniu różnorodnych metod i narzędzi konsultacyjnych wypracowane zostaną rozwiązania społecznie akceptowane i odpowiadające na ich potrzeby.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców Miasta Miedzyrzec Podlaski, jako grupy osób, które w sposób szczególny odczuwają negatywne skutki zmian klimatu. Do grupy docelowej zaliczymy również przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe działające na obszarze Miasta Miedzyrzec Podlaski, jak również wszystkie instytucje publiczne, które ukierunkowują i nadzorują rozwój społeczno – gospodarczy tego obszaru.

 

Wartość projektu: 63 984,60 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 54 386,91 PLN

#FunduszeEuropejskie

 

FEL logotyp kolor poziom