Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Kwota dofinansowania439 910,00  zł
Całkowita wartość inwestycji: 733 184,17 zł

OPIS PROJEKTU:

Zadanie obejmowało budowę drogi na długości 430 m, o nawierzchni asfaltowej, szerokość 5,0 m, ograniczonej z obu stron krawężnikami wtopionymi. Projekt organizacji ruchu zakłada montaż 8 pionowych znaków ograniczających ruch pojazdów mechanicznych. Przystanek autobusowy bez zatoki - znak P-17 (linia przystankowa), oznakowanie poziome w postaci wyznaczenia osi jezdni, montaż znaku aktywnego przejścia dla pieszych D-6 wraz z oświetleniem ostrzegawczym i aktywnymi punktami w jezdni ze sterowaniem czujnikami ruchu i panelem fotowoltaicznym. Zastosowanie działań, które dążą do stworzenia bezpiecznego środowiska poruszania się w obszarze zabudowanym,
z uwzględnieniem potrzeb wszystkich uczestników ruchu, jego uspokojenia wpłynie na cele związane zarówno z poprawą bezpieczeństwa ruchu, jak i z uporządkowaniem przestrzeni ruchu, poprawą krajobrazu, warunków środowiskowych, ułatwienia komunikacji wewnętrznej. Projekt przyczyni się również do podniesienia walorów  estetycznych i polepszenia ładu przestrzennego otoczenia. Budowa ul. Modrzewiowej pozytywnie wpłynie na tzw. niską emisję, jak również skróci czas przejazdu pojazdów mechanicznych.

Realizacja inwestycji pn. „Budowa ulicy Modrzewiowej nr 101645L od km 0+000,00 do km 0+430,00 w Międzyrzecu Podlaskim” wpisuje się w długofalową koncepcję modernizacji dróg będących w zarządzie Miasta Międzyrzec Podlaski, stawiając sobie za cel wzrost bezpieczeństwa ruchu, przepustowości, średniej prędkości i czasu podróży, zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz poprawę komfortu jazdy.

DSC 0130 DSC 0133 DSC 0142 DSC 0144

 

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego
Fundusz Dróg Samorządowych
fds b