Dofinansowane przez Unię Europejską

 

 Celem głównym projektu jest wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego dla osiągnięcia korzyści społecznych i gospodarczych.

Cele szczegółowe: 

 1. poprawa dostępności do kultury dla mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego, w tym osób niepełnosprawnych (montaż dźwigu dla niepełnosprawnych) i ich aktywizacja w zakresie udziału w kulturze,
 2. tworzenie warunków do rozwoju oferty kulturalnej MOK (rozszerzenie oferty i jej dostosowanie do nowych potrzeb w zakresie uczestnictwa w kulturze: zapewnienie współczesnego standardu technicznego sali widowiskowej i możliwości ekspozycyjnych, rozwinięcie sekcji baletu, sekcji rzeźby, zapewnienie miejsca do występów artystów spoza Międzyrzeca),
 3. zwiększenie liczby odwiedzających MOK, korzystających z jego oferty kulturalnej o ponad 10% (+960 osób) w tym o turystów weekendowych z Lublina czy Warszawy,
 4. budowa świadomości i tożsamości kulturalnej i odwołanie do wielokulturowości regionu,
 5. zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń
  • materialnego (obiekt znajduje się na terenie zabytkowego układu urbanistycznego) planowane prace wpłyną na poprawę jego stanu technicznego,
  • niematerialnego (rozszerzenie oferty kulturalnej m.in. zajęć służących zachowaniu i promocji lokalnych, podlaskich tradycji, w partnerstwie z Bialskim Centrum Kultury i Miastem Łuków m.in. "Spotkania z Folklorem", "Dzieci Podlasia" - sekcja tańca ludowego, stworzenie stałej wystawy rzeźb H. Burzca (uczeń Xawerego Dunikowskiego) we foyer MOK,
 6. ochrona środowiska naturalnego, tj. poprawa jakości powietrza przez zastosowanie energooszczędnych, niskoemisyjnych rozwiązań (montaż instalacji fotowoltaicznej 15kWp, oświetlenie sceniczne, minimalizacja ilości odpadów),
 7. poprawa atrakcyjności turystycznej regionu dzięki realizacji działań o zasięgu ponadlokalnym (dzięki partnerstwu) oraz unikatowym walorom - rzeźby H. Burzca i ofercie - warsztaty rzeźbiarskie,
 8. stworzenie 1 miejsca pracy dla animatora kultury.

Wartość projektu: 4 141 947,01 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 549 066,40 PLN