Projekty Europejskie Miasta

Celem projektu jest ożywienie społeczności i zwiększenie dostępności zasobów dziedzictwa kulturowego Miasta Międzyrzec Podlaski i wparcie osób zagrożonych wykluczeniem przez remont i adaptację zdegradowanego budynku Pałacu, na obszarze zabytkowego Zespołu Pałacowo - Parkowego.

Cele szczegółowe:

 1. poprawa dostępności do kultury dla mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego, w tym osób z niepełnosprawności (montaż dźwigu dla niepełnosprawnych) i ich aktywizacja w zakresie udziału w kulturze,
 2. tworzenie warunków do rozwoju oferty kulturalnej MOK (rozszerzenie oferty i jej dostosowanie do nowych potrzeb w zakresie uczestnictwa w kulturze: zapewnienie współczesnego standardu technicznego i możliwości ekspozycyjnych, rozwinięcie pracowni,
 3. zwiększenie liczby odwiedzających MOK, korzystających z jego oferty kulturalnej
  o ponad 10% w tym o turystów weekendowych,
 4. budowa świadomości i tożsamości kulturalnej i odwołanie do wielokulturowości regionu,
 5. zachowanie dziedzictwa kulturowego i materialnego dla przyszłych pokoleń.

Wartość projektu: 3 987 947,78 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 936 910, 57 PLN

 

 

 Celem głównym projektu jest wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego dla osiągnięcia korzyści społecznych i gospodarczych.

Cele szczegółowe: 

 1. poprawa dostępności do kultury dla mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego, w tym osób niepełnosprawnych (montaż dźwigu dla niepełnosprawnych) i ich aktywizacja w zakresie udziału w kulturze,
 2. tworzenie warunków do rozwoju oferty kulturalnej MOK (rozszerzenie oferty i jej dostosowanie do nowych potrzeb w zakresie uczestnictwa w kulturze: zapewnienie współczesnego standardu technicznego sali widowiskowej i możliwości ekspozycyjnych, rozwinięcie sekcji baletu, sekcji rzeźby, zapewnienie miejsca do występów artystów spoza Międzyrzeca),
 3. zwiększenie liczby odwiedzających MOK, korzystających z jego oferty kulturalnej o ponad 10% (+960 osób) w tym o turystów weekendowych z Lublina czy Warszawy,
 4. budowa świadomości i tożsamości kulturalnej i odwołanie do wielokulturowości regionu,
 5. zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń
  • materialnego (obiekt znajduje się na terenie zabytkowego układu urbanistycznego) planowane prace wpłyną na poprawę jego stanu technicznego,
  • niematerialnego (rozszerzenie oferty kulturalnej m.in. zajęć służących zachowaniu i promocji lokalnych, podlaskich tradycji, w partnerstwie z Bialskim Centrum Kultury i Miastem Łuków m.in. "Spotkania z Folklorem", "Dzieci Podlasia" - sekcja tańca ludowego, stworzenie stałej wystawy rzeźb H. Burzca (uczeń Xawerego Dunikowskiego) we foyer MOK,
 6. ochrona środowiska naturalnego, tj. poprawa jakości powietrza przez zastosowanie energooszczędnych, niskoemisyjnych rozwiązań (montaż instalacji fotowoltaicznej 15kWp, oświetlenie sceniczne, minimalizacja ilości odpadów),
 7. poprawa atrakcyjności turystycznej regionu dzięki realizacji działań o zasięgu ponadlokalnym (dzięki partnerstwu) oraz unikatowym walorom - rzeźby H. Burzca i ofercie - warsztaty rzeźbiarskie,
 8. stworzenie 1 miejsca pracy dla animatora kultury.

Wartość projektu: 4 141 947,01 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 549 066,40 PLN

 

Celem głównym projektu jest ożywienie społeczne Miasta Międzyrzec Podlaski i wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem przez rewitalizację zdegradowanego obszaru Żwirowni i nadanie mu nowych funkcji, w tym rekreacyjnych i turystycznych.

Rewitalizacja Żwirowni stworzy bezpieczne miejsce rekreacji i wypoczynku, umożliwi organizację wydarzeń kulturalnych i spotkań. Urządzenia sportowo-rekreacyjne służyć będą aktywizacji mieszkańców. Nowa nawierzchnia drogi, parking, chodniki, monitoring, oświetlenie, poprawią dostępność i zwiększą bezpieczeństwo. Poprawa atrakcyjności obszaru nad zbiornikiem wodnym służyć będzie celom rekreacyjnym i turystycznym, stworzy warunki do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i promocji miasta.

Inwestycja obejmuje rewitalizację zdegradowanego terenu w tym m.in. instalacje (wodno-kanalizacyjne, elektryczne, oświetlenie, monitoring), budowę miejsc parkingowych, fontanny pływającej, małej architektury, top pump truck, 2 boisk, kortu, siłowni, 4 placów zabaw, skate parku, plaży i placu streetworkout, powierzchnię 739 m2 dla działalności gospodarczej (gastronomia, usługi).

Wartość projektu: 7 850 739,06 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 5 842 040,25 PLN

 

56fhfghgf6

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej (budynek MOPS) w Międzyrzecu Podlaskim, poprzez realizację głębokiej termomodernizacji.

Cele szczegółowe:

 1. Efektywne wykorzystanie energii - wzrost efektywności energetycznej,
 2. Obniżenie kosztów ogrzewania obiektu - roczne oszczędności,
 3. Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - 32 panele fotowoltaiczne,
 4. Poprawa warunków użytkowania obiektów użyteczności publicznej - zarządzanie energią, komfort termiczny dzięki termomodernizacji 792,7 m2 budynku.

W ramach zadań planowanych do realizacji przewiduje się wykonanie kompleksowych działań termomodernizacyjnych, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (paneli fotowoltaicznych). Dzięki realizacji projektu nastąpi wzrost efektywności energetycznej o 75,4%. W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące zadania: docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian w gruncie i izolacja ścian piwnic, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana instalacji co i c.w, wymiana instalacji odgromowej, montaż automatyki do monitoringu, kontroli i zarządzania energią, montaż 32 paneli fotowoltaicznych o mocy 8,64 kWp - na potrzeby własne, wymiana oświetlenia.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 530 179,57 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 338 995,84 PLN

 

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Międzyrzecu Podlaskim.

 

 Cele szczegółowe:

 1. Obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby oświetlenia ulicznego;
 2. Obniżenie kosztów ponoszonych na konserwację oświetlenia ulicznego;
 3. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych;
 4. Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym;
 5. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego;
 6. Poprawa estetyki miasta;
 7. Zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców dotyczącej prawidłowych nawyków dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego oraz zwalczania tzw. niskiej emisji.

W wyniku realizacji projektu na terenie miasta Międzyrzec Podlaski zmodernizowanych zostanie łącznie 1761 punktów świetlnych.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 840 610,86 zł
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 963 023,76 zł

  

               

       herb   

 

Miasto Międzyrzec Podlaski,

ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski 

tel. 83 372 62 10